REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.sokolka.com.pl Z DNIA 15 MAJA 2017 r.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.sklep.sokolka.com.pl prowadzony jest przez Spółkę „Inwido Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (05-520 Konstancin-Jeziorna), przy ul. Warszawskiej 163, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082682; kapitał akcyjny 15.447.500,00 PLN; posiadającą nr NIP: 9511944936, zwaną dalej Sprzedawcą lub Spółką .
   2. Sklep działa na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.sokolka.com.pl
   3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
    1. adres poczty elektronicznej: sklep@sokolka.com.pl
    2. adres do korespondencji: Salon Sokółka Okna i Drzwi, ul. Lotników Lewoniewskich 1, 16-100, Sokółka
    3. numer telefonu: +48 691 990 182 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
    4. numer rachunku bankowego: PL83237000080000000020578028 PRZELEWY W POLSKICH ZŁOTYCH: Skandinaviska Enskilda Banken (Bank SEB AB S.A. - Oddział w Polsce) Nr BIC (SWIFT): ESSEPLPW Konto: PL83237000080000000020578028
   4. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Inwido Polska S.A. prowadzi sprzedaż Towarów na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz na rzecz przedsiębiorców będących osobami prawnymi bądź jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
   5. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego oraz udostępnianie za pośrednictwem Sklepu internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych droga elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie),
   6. Sklep Internetowy www.sklep.sokolka.com.pl prowadzi sprzedaż głównie materiałów i akcesoriów montażowych, do naprawy, renowacji i konserwacji okien i drzwi oraz pozostałych produktów z branży budowlanej. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzegania.
   7. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem pkt. IX Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.
   8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe z zastrzeżeniem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
    2. przeglądarka internetowa;
    3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail);
    4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu dla wygodnej obsługi 1024x768 pikseli;
    5. komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, z aktywną obsługą JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.
    W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczna, niniejszym Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

 • DEFINICJE

   1. Spółka lub Sprzedawca – „Inwido Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (05-520 Konstancin-Jeziorna), przy ul. Warszawskiej 163, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082682; kapitał akcyjny 15.447.500,00 PLN; posiadająca nr NIP: 9511944936.
   2. Sklep Internetowy – serwis internetowy Inwido Polska S.A. dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklep.sokolka.com.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie.
   3. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

   1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
   2. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży.
   3. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   4. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Formularz Zamówienia zawiera odnośnik elektroniczny (tzw. link) do niniejszego Regulaminu, który zawiera również Ogólne Warunki Sprzedaży. Dokument ten musi zostać zaakceptowany przez Użytkownika, aby złożyć skuteczne Zamówienie.
   5. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. check boxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Spółce podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie bez rejestracji lub poprzez Infolinię.
   6. Czas Realizacji Zamówienia – liczba Dni Roboczych niezbędnych do skompletowania złożonego przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym i powierzenia zamówionego Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia Kupującemu. Do Czasu Realizacji Zamówienia nie jest doliczany czas dostawy/ dostarczenia Towaru realizowany przez inny profesjonalny podmiot- firmę kurierską.
   7. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   8. Magazyn - magazyn Spółki zlokalizowany pod adresem: ul. Lotników Lewoniewskich 1, 16‑100, Sokółka, wyłącznie w Magazynie istnieje możliwość dokonania odbioru osobistego Zamówienia.
   9. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży Towarów, zasady wykonywania tych Umów, zasady dokonywania za jego pośrednictwem rezerwacji Towarów, zasady postępowania reklamacyjnego oraz Ogólne Warunki Sprzedaży.
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Formularza Zamówienia), określające: rodzaj i ilość zamówionego Towaru, sposób zapłaty, sposób dostawy Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Kupującego. Zamówienie stanowi złożenie Spółce przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towarów będących przedmiotem zamówienia;
   11. Potwierdzenie zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, potwierdzająca, że złożone przez Kupującego Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. W momencie otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Zamówienia zawierana jest Umowa Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu, oraz Polityki Prywatności.
   12. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   13. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta.
   14. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania identyfikacji Użytkownika przy uzyskiwaniu dostępu do Konta, który jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika.
   15. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia.
   16. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego
   17. Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie Internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
   18. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedającego, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedającego, na podstawie uprzednio wyrażonej przez Użytkownika zgody.
   19. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) - zbiór ogólnych warunków stanowiących element Umowy Sprzedaży zawartych w Regulaminie.
   20. Polityka Prywatności i Cookies - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym pod adresem www.sokolka.com.pl/pl/polityka-prywatnosci.
   21. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 638 tj.). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Regulamin. Postanowienia Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
   22. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego strona dotknięta działaniem Siły Wyższej nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.

 • ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

   1. Zamieszczone w Sklepie Internetowym zdjęcia oraz opisy Towarów są materiałami poglądowymi, które mają na celu umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Zewnętrzny wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydanego Kupującemu, co może zostać spowodowane m.in. odmiennymi ustawieniami monitora Kupującego, warunkami oświetlenia oraz innymi czynnikami związanymi sprzedażą Towarów za pośrednictwem Internetu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami za wady Towaru.
   2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

 • ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, DOKONYWANIA ZAKUPÓW I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

   1. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane wyłącznie przy wykorzystaniu Formularza zamówienia zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu (zamówienia online).
   2. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
   3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu a także Polityki prywatności oraz cookies, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. sklep.sokolka.com.pl oraz pobrać je i sporządzić jego wydruk.
   4. Umowa Sprzedaży posiadać będzie treść zgodną z prawidłowo złożonym przez Kupującego Zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot transakcji, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem.
   5. Umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą, wydawanym wraz z Towarem.
   6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie W przypadku, gdy Towar nie jest dostępny, Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o innych możliwościach realizacji Zamówienia. W takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania bądź rezygnacja z Zamówienia przez Kupującego.
   7. Orientacyjny Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 7 Dni Roboczych lub wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru. Czas Realizacji Zamówienia może się wydłużyć z powodu czasowego braku Towaru w Magazynie Spółki. Maksymalny Czas Realizacji Zamówienia nie powinien przekraczać 30 dni. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Czas Realizacji Zamówienia był jak najkrótszy.

 • PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA, KUPUJACEGO I SPRZEDAWCY

   1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w szczególności do:
    1. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityki prywatności i cookies, a w szczególności do niedostarczania na stronę internetową www.sklep.sokolka.com.pl oraz adres e-mail sklep@sokolka.com.pl treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz naruszającym dobre imię osób trzecich;
    2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
    3. powstrzymywania się od rozsyłania oraz umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
    4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
   2. Użytkownik ma, w szczególności prawo:
    1. powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce prywatności, na adres e-mail Sprzedawcy sklep@sokolka.com.pl, powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego na zasadach określonych w punkcie XIII Regulaminu;
    2. w każdej chwili usunąć założone przez siebie Konto, podejmując w jego ustawieniach odpowiednie działania, zgodnie z pojawiającymi się, w tym zakresie, sugestiami.
   3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej względem Użytkownika lub Kupującego za czasową niemożność zapoznania się przez Użytkownika lub Kupującego z asortymentem Sklepu Internetowego.
   4. Sprzedawca jest zobowiązany dążyć do zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz usuwać bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, a także rozpatrywać w tym zakresie Reklamacje na zasadach określonych w punkcie XIII Regulaminu.
   5. Niektóre treści przesyłane Użytkownikowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej są generowane automatycznie przez systemy teleinformatyczne Sprzedawcy. Tego rodzaju wiadomości opatrzone będą odpowiednią wzmianką o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby w odpowiedzi na wiadomość generowaną automatycznie (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych Sprzedawcy powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail wskazany przez Sprzedawcę jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Sprzedawcy można znaleźć na stronie www Sklepu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie
   6. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, bądź je ograniczyć, że skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
    1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
    2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Internetowego.

 • ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ON- LINE

   1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna, dobrowolna i bezpłatna.
   2. Użytkownik może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem, Polityką prywatności oraz po ich akceptacji.
   3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego, udostępnionego na stronie www Sklepu Internetowego.
   4. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem Zamówienia. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu Użytkownik potwierdza przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Bez takiego potwierdzenia Formularz Zamówienia nie zostanie zaakceptowany.
   5. Na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży, a także dostawy zamawianych Towarów konieczne jest podanie przez Użytkownika danych identyfikujących takich jak: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres, adres do wysyłki zamówionych towarów doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku przedsiębiorców dodatkowo numer NIP.
   6. Użytkownik wypełniając Formularz Rejestracyjny lub Formularz Zamówienia, zaznaczając pole - check box „Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie www Sklepu Internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:
    1. podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym;
    2. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecic;
    3. zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i cookies i zobowiązuje się ich przestrzegać.
   7. Użytkownik nie powinien ujawniać osobom trzecim Loginu oraz Hasła służących do uruchamiania Konta. Hasło winno być unikalne i trudne do odkodowania, nie powinno się zapisywać go dla potrzeb automatycznego logowania się i uruchamiania Konta. W miarę możliwości należy dbać o regularną aktualizację i zmianę Hasła.
   8. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego Zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   9. Do realizacji Zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia. Złożenie Zamówienia może nastąpić w drodze rejestracji, wówczas należy potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny, przysłany na podany przez Użytkownika adres mailowy. Użytkownik zarejestrowany w Sklepie ma możliwość śledzenia historii Zamówień oraz statusu złożonego Zamówienia.
   10. Użytkownik może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji), przy czym w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych koniecznych w celu zawarcia Umowy sprzedaży i prawidłowego jej wykonania oraz do wysyłki Zamówienia lub/i wygenerowania przez Sklep faktury VAT lub paragonu fiskalnego ( tj. takich danych jak: imię i nazwisko lub dane firmy w przypadku Przedsiębiorców, dane teleadresowe, numeru NIP oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia).
   11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji Zamówienia w przypadku niepodania przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych lub podania danych nieprawdziwych, jeśli uniemożliwiałoby to lub znacznie utrudniało wykonanie Zamówienia na rzecz Użytkownika.
   12. W celu złożenia Zamówienia koniecznym jest dokonanie przez Użytkownika wyboru zamawianych Towarów (w tym ilości, parametrów, kolorystyki i innych cech Towaru) poprzez „dodanie” wybranych Towarów do Koszyka.
   13. Po wskazaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych (w przypadku nie posiadania Konta dane kontaktowe i adresowe, lub w przypadku posiadania Konta dane zostaną pobrane automatycznie), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu Zamówienia;
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, a także kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
    3. wybranej metody płatności;
    4. wybranego sposobu dostawy.
   14. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z zapłatą”. W przypadku, gdy Kupujący przed naciśnięciem przycisku „Złóż zamówienie z zapłatą” zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane i przestaje wiązać Sprzedawcę oraz Kupującego.
   15. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź - Potwierdzenie złożonego Zamówienia - na wskazany przez Użytkownika adres poczty e-mail. Potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Po otrzymaniu Zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi opisanej jako „Potwierdzenie złożonego Zamówienia” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Kupującego Towarów, o czym Kupujący jest informowany w tej korespondencji.
   16. W przypadku, gdy po złożeniu przez Kupującego Zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail. W takim przypadku Kupujący może:
    1. anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;
    2. anulować złożone Zamówienie w całości;
    3. oczekiwać na realizację pełnego zamówienia.
   17. W przypadku, o którym mowa w punkcie 14, gdy Kupujący dokonał już zapłaty za Zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zapłaconą kwotę lub jej odpowiednią część, w razie, gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   18. Nie uchybiając uprawnieniom Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Kupujący może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia oznaczonego „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia””. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 • CENY TOWARÓW

   1. Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i wolne od wad.
   2. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) (lub innej walucie w przypadku wyboru dostępnej opcji w tym zakresie).
   3. Dla oferowanych przez Sklep Towarów podawana jest zarówno cena netto (nie zawiera podatku od towarów i usług – VAT) oraz cena brutto (zawiera podatek od towarów i usług - VAT)
   4. Wskazane w Sklepie Internetowym Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Kupującego. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego opcji dostawy i rodzaju Towaru i podawany jest na etapie uzupełniania Formularza Zamówienia.
   5. Zryczałtowane koszty dostawy (na ternie Rzeczpospolitej Polskiej) wynoszą: Paczka standardowa: to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, w którym żaden element nie wystaje poza obrys palety, o wadze nie przekraczającej 50 kg. Informacje o cenie Towaru oraz jego cechach oraz istotnych właściwościach dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
   6. Przesyłka GRATIS przysługuje zamówieniom przekraczającym 500 zł netto.
    Rodzaj przesyłki Wartość koszyka netto koszt przesyłki netto płatność przy odbiorze dodatkowo płatna
    Przedział cenowy
    Przesyłka standardowa (paczki do 50kg) 0,00 zł 199,00 zł 13,00 zł +2,80 zł
    200,00 zł 299,00 zł 28,50 zł +2,80 zł
    300,00 zł 399,00 zł 24,00 zł +2,80 zł
    400,00 zł 499,00 zł 19,50 zł +2,80 zł
    Przesyłka GRATIS 500,00 zł - 0,00 zł
    Paleta do 300kg 97,00 zł +2,80 zł
   7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego
   8. Ceny Towarów prezentowanych na stronie www Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
   9. Sprzedawca może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać Towar oferowany w Sklepie Internetowym w cenach specjalnych oraz promocyjnych, przy czym ceny specjalne i promocyjne wskazanych Towarów mogą obowiązywać w określonym okresie lub do całkowitego wyczerpania zapasów Towarów.
   10. Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Kupującym, w szczególności będącymi Przedsiębiorcami, dodatkowych rabatów i umożliwić zakupy na podstawie indywidualnych cenników.

 • SPOSOBY PŁATNOŚCI I WARUNKI DOSTAWY

   1. Zapłata za Zamówione Towary może być dokonana według wyboru Kupującego:
    1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym w takim przypadku Zamówiony Towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego Towaru;
    2. przelewem PayU (szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem Operatora zewnętrznego) - Kupujący drogą elektroniczną zostaje przekierowany na stronę swojego banku oraz otrzymuje informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Sklep Internetowy nie będzie miał dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku bankowego Kupującego. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku i zaistnieje obowiązek zwrotu zapłaconej ceny, pieniądze w pierwszej kolejności wrócą do serwisu PayU, a następnie na rachunek bankowy Kupującego;
    3. przy wykorzystaniu tzw. kredytu kupieckiego (ta forma płatności przewidziana jest tylko dla Kupujących niebędących Konsumentami), i możliwości odroczenia płatności wiążę się z podpisaniem odpowiedniej Umowy z Inwido Polska S.A. i dotyczy jedynie Kupujących niebędących konsumentami.
   2. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę. Ani Inwido Polska S.A., ani Sklep Internetowy nie ponoszą odpowiedzialności za działania zewnętrznego usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonywane są płatności, jeżeli Inwido Polska S.A. nie ma wpływu na działanie tego zewnętrznego usługodawcy.
   3. Dostawa zamówionych Towarów do Kupującego następuje za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej i możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP).
   4. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 16:00.
   5. Koszty dostawy zamówionego Towaru każdorazowo podawane są również na stronie www Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia.
   6. Przewidywany czas realizacji zamówienia i wysyłki Towaru oraz dostępność Towaru wskazane są w opisie Towaru na stronie Sklepu Internetowego. Kupujący może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji Zamówienia.
   7. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 30 dni, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie powinien przekroczyć 30 dni.
   8. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia z uwagi na specyfikę Towarów.
   9. W przypadku realizacji zamówień specjalnych czas dostawy jest ustalany indywidualnie, a Kupujący każdorazowo o nim informowany i zamówienie jest realizowane po akceptacji zaproponowanego terminu dostawy.
   10. Warunkiem wysyłki Towaru jest jego dostępność w Magazynie Sprzedawcy.
   11. Kurier nie ma obowiązku samodzielnie wnieść do lokalu Kupującego Towaru o wadze powyżej 31 kg.
   12. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności Kuriera niezwłocznie po odebraniu przesyłki czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem,
   13. Kupujący lub osoba odbierająca przesyłkę pod adresem dostawy wskazanym przez Kupującego ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować firmie kurierskiej odbiór Towaru. Potwierdzenie odbioru Towaru dokonywane jest na kopii dokumentu sprzedaży (np. faktury) bądź w liście przewozowym przez osobę upoważnioną przez Kupującego, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz pieczątką firmową (jeżeli posiada) odbiór dostawy wraz z zapisem „Towar otrzymałam” wraz z datą. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w miejscu wskazanym przez Kupującego jako adres dostawy Zamówienia jest osobą upoważnioną do odbioru Towaru.
   14. W przypadku braku możliwości dostarczenia Zamówienia, Kurier podejmie ponowną próbę dostawy Produktu
   15. Jeżeli, mimo obecności osoby uprawnionej do obioru Zamówienia, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Towaru, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia.
   16. Jeżeli, mimo podjęcia próby ponownego dostarczenia Towaru dostawa Zamówienia okaże się niemożliwa, Zamówienia nie zostanie dostarczone, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Inwido Polska S.A. kosztów dostawy.
   17. W przypadkach opisanych w punktach 15-16 powyżej, Inwido Polska ma prawo zastosować wobec Kupującego sankcje przewidziane przepisami prawa, w tym sankcje odszkodowawcze lub odstąpienie od umowy z Kupującym. Początek biegu Czasu Realizacji Zamówienia liczy się w następujący sposób:
    1. przy wyborze przez Kupującego płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru – od dnia wysłania przez Spółkę do Kupującego wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji;
    2. przy wyborze płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
    3. przy wyborze tzw. szybkiej formy płatności elektronicznej PayU – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
   18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, spowodowane podaniem przez Kupującego błędnych danych adresowych lub innych przyczyn zawinionych przez Kupującego.
   19. Składając Zamówienie, Kupujący określa adres dostawy Zamówionego Towaru.
   20. Z chwilą odbioru Zamówienia, na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty Towarów.

 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

   1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Kupujących nie będących Konsumentami.
   2. W wypadku Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności.
   3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
   4. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
   5. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona
   6. Niezależnie od postanowień dotyczących rękojmi, o których mowa w punkcie 5 powyżej Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta.
   7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
   8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem winny być rozstrzygane w trybie negocjacji, jeśli jednak one okażą się bezskuteczne zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.683) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. X.9.
   2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
   3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone, w szczególności:
    1. pisemnie na adres Sprzedawcy;
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@sokolka.com.pl;
    3. osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy w Salonie Sokółka Okna i Drzwi ul Lotników Lewoniewskich 1. 16-100, w Sokółce.
    4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączonym pliku oraz dodatkowo dostępny jest na stronie www.sklep.sokolka.com.pl w zakładce „Gwarancja, zwroty, reklamacje”. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
   5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem (Konsument może zwrócić towar osobiście lub przez osobę wskazaną bezpośrednio do Magazynu Spółki).
   7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
   8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, które obowiązany jest ponieść Konsument:
    1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
    2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
   9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
    1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
    8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
    10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • GWARANCJA

   1. Niektóre Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
   2. W przypadku, gdy Towar oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta, warunki gwarancji (karta gwarancyjna/dokument gwarancyjny) udzielonej przez producenta są doręczane wraz z Towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu Towaru.
   3. Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.
   4. Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta, albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe na koszt Sprzedającego lub gwaranta, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
   5. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. W tym samym terminie gwarant powinien dostarczyć rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego zgodnie z pkt XI.4. powyżej albo na adres Kupującego.
   6. Dowód zakupu Towaru oraz ważna karta gwarancyjna, są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedawcę reklamacji na podstawie gwarancji.
   7. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.
   8. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 • REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KLIENTOW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

   1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
   2. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia czy innych czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.
   3. Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo.
   4. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@sokolka.com.pl z dokładnym opisem powodu reklamacji oraz numerem zamówienia.
   5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia.
   6. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem e-maila (wysyłanego na adres e-mail Kupującego, w odpowiedzi na email z którego zgłoszona została reklamacja) albo pocztą tradycyjną (jeśli Kupujący wybrał taką formę komunikacji przy składaniu reklamacji)

 • REKLAMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ORAZ DZIAŁALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

   1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
   2. Sprzedawca zobowiązuje się do usuwania w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszonych przez Użytkowników i Kupujących.
   3. Użytkownik i Kupujący może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej, na adres e-mail sklep@sokolka.com.pl oraz w każdy inny prawnie dopuszczalny sposób.
   4. W przypadku dokonania zapłaty za Towar za pomocą przelewu zwykłego lub szybkiego przelewu (przelewu online) oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż dwa Dni Robocze, Kupujący powinien zgłosić reklamacje dotyczącą płatności na adres e-mail sklep@sokolka.com.pl lub w każdy inny prawnie dopuszczalny sposób.
   5. W reklamacji powinno zostać wskazane: imię i nazwisko (firma) osoby zgłaszającej, adres do korespondencji, opis i data wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego lub płatności za Zamówienie.
   6. Reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym braku możliwości zapoznania się z Regulaminem i innymi dokumentami, braku zmiany statusu Zamówienia, powinny być rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni.
   7. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową.

 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;//www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz //www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   2. Kupujący będący Konsumentem może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
    1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
    2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
    3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220/ 22 290 89 16 (opłata wg cennika operatora telefonii komórkowej) oraz pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
   3. Konsument może również skorzystać z platformy ORD, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumer/odr. Platforma służy rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
   4. Niezależnie od możliwości dochodzenia swoich praw przez Kupującego opisanych wyżej Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.
   5. Sprzedawca oświadcza, że Sklep Internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpieczniejszych mechanizmów przechowywania danych.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

   1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Kupujących zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”.
   2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
   3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Kupującego w celu realizacji Zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
   4. Podanie przez Użytkownika i Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
   5. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Użytkownika i Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
   6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Kupującego w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
   7. Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika i Kupującego osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 4 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
   8. Użytkownikowi i Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem RODO, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.
   9. Wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych Użytkownika i Kupującego powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się do Konta i aktualizację zawartych w nim danych lub poprzez kontakt mailowy sklep@sokolka.com.pl.
   10. Kupujący żądanie usunięcia swoich danych osobowych lub zaniechania ich przetwarzania może złożyć do Sklepu Internetowego drogą pisemną lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłając je na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w Postanowieniach Ogólnych Regulaminu.
   11. Sprzedawca jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.
   12. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce Prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka Prywatności”.

 • PRAWA AUTORSKIE

   1. Strona internetowa Sklepu Internetowego podlega ochronie praw autorskich. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego wyłączenie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
   2. Sprzedawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.
   3. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

 • ZMIANA REGULAMINU

   1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie w niej określonym, a w przypadku braku takiego określenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
   3. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian Polityki Prywatności i Klauzul.

 • DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

   1. Sklep Internetowy pozwala użytkownikom na umieszczenie opinii o produktach.
   2. Przez opinie rozumie się fragment informacji odnoszący się do funkcjonalności danego produktu.
   3. Opinie napisane przez Użytkowników lub Kupujących nie mogą naruszać prawa ani dobrych obyczajów oraz powinny być napisane w języku polskim.
   4. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników, które to opinie są opiniami subiektywnymi.
   5. W celu zamieszczenia przez Użytkownika lub Kupującego opinii dot. Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, powinien on podać prawidłowe dane: nazwę użytkownika (imię i nazwisko, pseudonim), ocenę produktu, tytuł- podsumowanie opinii oraz opis opinii.
   6. Nazwa Użytkownika nie może naruszać niczyich dóbr osobistych ani naruszać dobrych obyczajów.
   7. Umieszczanie opinii w Sklepie Internetowym jest moderowane, co oznacza, że jeżeli Sprzedawca uzna, że użyta przez autora opinii nazwa użytkownika lub opinia jest niestosowna (niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami), wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy umieszczenia opinii.
   8. Przez publikacje opinii jej autor udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z Opinii na wszystkich polach eksploatacji, których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na czas nieokreślony.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.sokolka.com.pl.
  2. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.
  Załącznik:
  1. Formularz odstąpienia od umowy- wersja PDF

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. DANE SPRZEDAWCY
  „Inwido Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (05-520 Konstancin-Jeziorna), przy ul. Warszawskiej 163, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082682; kapitał akcyjny 15.447.500,00 PLN; posiadającą nr NIP: 9511944936
 2. DANE KUPUJĄCEGO/KONSUMENTA
  IMIĘ I NAZWISKO:
  DATA SKŁADANIA OŚWIADCZENIA:
  ADRES ZAMIESZKANIA:
  ADRES E-MAIL:
  TELEFON:
  NR RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY MA ZOSTAĆ DOKONANY ZWROT __ ____ ____ ____ ____ ____ ____
 3. DANE ZWRACANEGO TOWARU:
  NAZWA TOWARU/NAZWA PRODUCENTA:
  WARTOŚĆ ZWRACANEGO TOWARU:
  ILOŚĆ SZTUK ZWARACANEGO TOWARU:
 4. <tdstyle="border: 1px solid #dddddd; text-align: center; padding: 5px;">
  ŁĄCZNA WARTOŚĆ brutto ZWARACANYCH PRODUKTÓW
  KOSZT DOSTAWY DO KONSUMENTA/ KUPUJĄCEGO (TYLKO ZWRACANYCH TOWARÓW)
  CAŁKOWITA KWOTA ZWROTU (ŁĄCZNIE Z KOSZTEM DOSTAWY
 5. OŚWIADCZENIE

  Ja niżej podpisany oświadczam, że odstępuję od Umowy sprzedaży zawartej dnia .................................………………….………….r. zgodnie z Zamówieniem nr ……………………..….……. .

  Podpis Konsumenta/Kupującego ……………….………………………

  POŚWIADCZENIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZWROTU ŚWIADCZEŃ KONSUMENTOWI/KUPUJĄCEMU Niniejszym poświadczamy zwrot świadczeń zgodnie z powyższym oświadczeniem.

  ............................................................. PODPIS SPRZEDAWCY PIECZĄTKA FIRMOWA